EKHO '94 Kft.

Kiállítás - és rendezvényszervezés

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 
 
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el jelen ÁSZF-t, melyben az EKHO’ 94 Kft. tájékoztatja a 
Konferenciára jelentkezőket (továbbiakban: Résztvevők) a köztük létrejövő szerződés általános feltételeiről. 
 
AZ „ÁSZF-t ELOLVASTAM ÉS ELFOGADOM” BEJELÖLÉSÉVEL A RÉSZTVEVŐ ÚGY NYILATKOZIK, HOGY JELEN SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET ELFOGADJA. 
 
 Az EKHO’94 Kft. és a Résztvevő közötti szerződés 

1. Az EKHO ‘94 Kft. és a Résztvevő között a szerződés a Résztvevő általi önkéntes regisztrációval és az ÁSZF elfogadásával érvényesen létrejön és elektronikus írásbeli szerződésnek minősül. Az alkalmazás a Résztvevővel ily módon létrejött írásbeli szerződés lényeges feltételeiről visszaigazolást küld a résztvevő által megadott e-mail címre. A visszaigazolás rögzítésre és tárolásra kerül. Egyéb iktatásra nem kerül sor.
 
2. Az EKHO ‘94 Kft. és a Résztvevő között létrejött szerződésben az EKHO ‘94 Kft. a Résztvevő által megjelölt konferenciához kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtja a Résztvevő részére. A Résztvevő ezért részvételi díjat, a szolgáltatások konferencia honlapján, közvetlen e-mailben, vagy a konferencia helyszínén meghirdetett ellenértéket fizet az EKHO ‘94 Kft. részére.
 
3. Az EKHO ‘94 Kft. által az egyes konferenciák tekintetében nyújtott szolgáltatások tartalmát az egyes konferenciák honlapján található információk tartalmazzák, amely szolgáltatásokból a Résztvevő az alkalmazáson keresztül, önkéntesen választhatja ki az általa igényeltet. A konferencia honlapja tartalmazza az adott konferencia szolgáltatásaira szóló lemondási feltételeket is, kérjük, hogy ezeket figyelmesen olvassa el. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az alkalmazáson megrendelt szolgáltatások, annak ellenértéke, és a konferencia honlapján található lényeges feltételek (pl. lemondási feltételek), továbbá a Résztvevő általi megrendelés és annak visszaigazolása jelen ÁSZF részét, így az elektronikus szerződés részét képezik. Felhívjuk arra is a figyelmet, hogy a lemondási 
feltételek eltérhetnek az általánosan megszokott gyakorlattól.
 
4. Az EKHO ‘94 Kft. szolgáltatásának nyújtásához alvállalkozókat vesz igénybe. Szolgáltatása
közvetített szolgáltatást tartalmazhat. A közvetített szolgáltatások a végszámlán kerülnek
feltüntetésre.
 
5. A fizetés történhet OTP fizetőfelületén bankkártyával. Banki átutalás, esetleg
konferencia helyszínén személyes fizetés is lehetséges készpénzzel vagy bankkártyával. A
szolgáltatási csomag bejelölését követően az alkalmazás pro forma számlát generál, amely alapján a fizetés teljesíthető. A fizetendő tételeket a Díjbekérő levél (PRO FORMA számla) tartalmazza. A fizetés teljesítéséről az EKHO ‘94 Kft. a Résztvevő részére előlegszámlát állít ki, mely szigorú számadású számviteli bizonylatnak minősül. A résztvevő végszámláját postai úton juttatjuk el, amennyiben a résztvevő másképp nem rendelkezik. A végszámla minden esetben tartalmazza a közvetített szolgáltatások mértékét.
 
 
 6. Az EKHO ‘94 Kft. és a Résztvevő között a fentiek szerint létrejött szerződés határozott időre, a
jelen szerződésben meghatározott szolgáltatás/ellenszolgáltatás teljesítéséig tart (a konferencia
vége). Szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel és írásban (e-mail és annak visszaigazolása) bármikor módosíthatják.
 
7. Az EKHO ‘94 Kft. a szakmai szervezők megbízása alapján, a konferencia és a szakma
népszerűsítése érdekében a konferencián kép- és hangfelvételt készíthet vagy készíttethet és ezt elektronikus úton nyilvánosan elérhetővé teheti. Az ÁSZF elfogadásával a résztvevő hozzájárul a
személyiségi jogait nem sértő kép- és hangfelvétel készítéséhez és kizárólag a konferencia
népszerűsítése, ismertetése céljából történő nyilvánossá tételéhez.
 
8. Az EKHO ‘94 Kft. akkor mondhatja fel a szerződést, ha Résztvevő a szerződésben foglalt
kötelezettségeit felszólítás és póthatáridő tűzése ellenére sem teljesíti, vagy a szerződés lényeges feltételét egyéb módon súlyosan megszegi.
 
9. Hibás teljesítésre egyebekben a Polgári Törvénykönyvében foglalt
rendelkezések irányadóak (különös tekintettel arra, hogy a z EKHO ‘94 Kft. elsősorban kijavításra
köteles, illetve a Résztvevő köteles a hibát azonnal a konferencia helyszínén bejelenteni az EKHO ‘94 Kft. számára). Az EKHO ‘94 Kft. csak a számára felróható okokból bekövetkezett és bizonyított károkért
vállal felelősséget, amely kártérítés maximális mértéke az adott konferenciára meghirdetett
résztvevőre vonatkozó részvételi díj.
 
10. A felek között egyéni szerződésben nem szabályozott kérdésekben jelen ÁSZF irányadó.
Magatartási Kódexnek az EKHO ‘94 Kft. nem vetette magát alá.
 
12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, elsősorban a Polgári
Törvénykönyv és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók. Jogvita esetén a Pp.
általános szabályok szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el az ügyben.
 
Kelt.: Debrecen, 2017. február 01.
 
Az EKHO ‘94 Kft. adatai:
Cégnév: EKHO’94  Kiállítás-, Rendezvényszervező és Szolgáltató Kft.
cégjegyzékszám: 09-09-007387
adószám: 12496167-2-09
Székhely: 4032 Debrecen, Babits Mihály u. 8.
e-mail:  ekho94@ekho94.hu